Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență (IF)

                                                                  

 

 

Cifra de școlarizare pentru anul academic 2016-2017 poate fi vizualizată aici.

Preînscriere asistată la masteratele cu frecvență

Candidaţii la masteratele cu frecvenţă oferite de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice pot beneficia de asistenţă specializată pentru pregătirea dosarelor de admitere. Această oportunitate a luat naştere ca urmare a preocupării noastre constante pentru familiarizarea candidaţilor cu aşteptările şi cerinţele specifice învăţământului masteral.

Cum vă puteţi preînscrie la masterate? Prin completarea formularului de preînscriere, disponibil pe home page-ul www.comunicare.ro în perioada 16 martie - 1 iulie.

Cum puteţi beneficia de asistenţă de specialitate pentru pregătirea prezentărilor? Odată preînscrişi, veţi primi un email de confirmare, cu detalierea paşilor care vor trebui parcurşi pentru a intra în legătură cu tutorii dvs., în funcţie de programul de studiu selectat.

Atenţie! Asistenţa este acordată la cererea candidaţilor. Prin urmare, este necesar ca dvs. să iniţiaţi dialogul cu tutorii pe marginea temelor dvs. de prezentare. Asistenţa poate consta inclusiv în indicarea şi/sau furnizarea unor surse bibliografice suplimentare, în funcţie de tema aleasă de candidat.

De ce alte avantaje puteţi beneficia?
Candidaţii preînscrişi vor avea avea următoarele oportunităţi:

 • Îndrumări cu privire la realizarea dosarului de înscriere și pregătirea examenului de admitere la masteratul ales (clarificări cu privire la tema aleasă, recomandări bibliografice)
 • Invitaţii la evenimente tematice organizate de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (workshop-uri, conferinţe, mese rotunde, dezbateri). Participarea la astfel de evenimente poate contribui la aprofundarea tematicii de interes şi la familiarizarea cu mediul de învăţare propriu facultăţii
 • Consiliere cu privire la oportunităţile de carieră asociate masteratului şi/sau domeniului de studiu ales
 • Posibilitatea de a intra în contact cu actuali masteranzi şi absolvenţi ai programului de studiu ales, pentru a afla informaţii despre procesul de studiu şi oportunităţile de carieră
 • Newsletter-ul SNSPA, care conţine informaţii cu privire la proiectele şi iniţiativele universităţii

Clarificări importante:

 • Preînscrierea reprezintă o modalitate de a veni în sprijinul candidaţilor care doresc să se pregătească în mod temeinic pentru admiterea la masteratele cu frecvenţă
 • Preînscrierea este opţională şi nu influenţează în niciun fel şansele candidaţilor de a fi admişi sau respinşi la un program masteral 
 • Preînscrierea NU echivalează cu un proces de admitere, candidaţii preînscrişi respectând instrucţiunile şi calendarul de admitere, conform broşurii de admitere şi paginii www.comunicare.ro 
 • Preînscrierea NU condiţionează înscrierea la examenul de admitere

Studii universitare de masterat - Înscriere (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

Condiții de înscriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 18-23 iulie a.c., iar susținerea prezentării în format PowerPoint (vezi mai jos cerinţele pentru fiecare masterat) se desfășoară în perioada 25-27 iulie a.c., conform unei planificări care va fi anunțată pe 24 iulie a.c., la avizierul facultății și pe site-ul www.comunicare.ro. Se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fișa de înscriere online  la care se anexează:

 • diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie legalizată
 • certificat de naştere, în copie legalizată
 • buletin/carte de identitate, în copie
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“ 
 • chitanţă de plată a taxei de admitere, taxă care se achită în contul facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2016-2017)
 • Curriculum Vitae
 • prezentare în format PowerPoint (conform cerințelor specifice fiecărui masterat în parte)
 • patru fotografii tip buletin/carte de identitate
 • un dosar plic

Departajarea candidaţilor se face în ordinea notelor obţinute la susținerea prezentării în format PowerPoint (vezi mai jos cerinţele pentru fiecare masterat). Nu se admite depăşirea numărului de locuri aprobat pentru cursuri cu frecvenţă (zi) finanţate de la buget. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu note egale, departajarea între candidaţi se face prin media obţinută la examenul de licenţă. Nota minimă de admitere este 5 (cinci).

Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoștința celor interesați prin afișare, la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro, în data de 27 iulie a.c. În perioada 28-29 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, pentru înmatricularea la forma de învăţământ la care au fost declaraţi admişi. Candidaţii care au ocupat un loc finanţat de la buget depun la înmatriculare diploma de licenţă în original şi achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Cuantumul taxelor

Taxele pentru anul academic 2016-2017 pot fi vizualizate aici.

Observație! Media la examenul de licenţă nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidați cu note egale.

Observație pentru toate masteratele:
Candidații care nu au ocupat un loc la învățământul cu frecvenţă (IF), dar care au obținut cel puţin nota 5 (cinci) se pot înscrie și pot candida pentru locurile existente la învățământul cu frecvenţă redusă până la data de 28 iulie a.c., la masteratele cu următoarele specializări: Comunicare şi Relaţii Publice (IFR), Comunicare Managerială şi Resurse Umane (IFR), Managementul Proiectelor (IFR), Management şi Comunicare în Afaceri (IFR).

Mergeți la: Masterate cu frecvență redusă | Masterate cu predare în limba engleză