Printati aceasta pagina

Burse

I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă anual, conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Decizia Consiliului FCRP privind acordarea burselor nr. 257 din 15 Octombrie  2018

I.1. Burse pentru semestrul I, anul universitar 2018-2019

În perioada 30 octombrie – 14 noiembrie 2018, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru anul universitar 2018-2019. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Bursele se atribuie studenţilor pe durata unui semestru al anului universitar, în conformitate cu structura anului universitar. Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii, astfel:

 • Pentru acordarea burselor pentru anul I, semestrul I, la studiile universitare de licenţă şi masterat se vor lua în calcul mediile de la examenul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare, se consideră admişi cu media 10,00.
 • Media luată în calcul pentru acordarea bursei pe semestrul I pentru anii de studiu II şi III (licenţă) şi master anul II este media din anul de studiu anterior.
 • În acordarea bursei pentru semestrul II, pentru toți anii de studii, media luată în calcul este cea din semestrul anterior.

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de vară;
b) dacă nu mai îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru de minimum 50% pentru fiecare disciplină.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în anul universitar 2018-2019:

 • Bursă de performanţă: 1000 lei
 • Bursă de merit I: minimum 900 lei
 • Bursă de merit II: minimum 800 lei
 • Bursă social: minimum 700 lei
 • Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe an, minimum 700 lei
 • Bursa Specială SNSPA: Cuantumul aprobat de C.A.
 • Prin decizia Consiliului de Administraţie, SNSPA acordă, pe bază de cerere, pentru copii proveniţi din casele de copii sau plasament familial, un ajutor financiar suplimentar bursei sociale de 700 lei/lună, timp de 12 luni, fără îndeplinirea altor criterii.

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA

Toate categoriile de burse se acordă numai pe bază de cerere.

Descarcă Cerere-tip bursă

Burse de ajutor social

Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni: iulie, august, septembrie 2018);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1900 lei brut sau 1162 lei net, în funcţie de adeverintele de salariu depuse la dosar.

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.