Printati aceasta pagina

Burse

I. Burse acordate de SNSPA

Studenții FCRP pot beneficia de mai multe tipuri de burse acordate de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative, conform prevederilor legale. Bursele se acordă anual, conform unor criterii clar stabilite și aprobate de către Senatul SNSPA.

Decizia Consiliului FCRP privind acordarea burselor nr 183 din 30 Octombrie  2017.

I.1. Burse acordate de SNSPA pentru anul universitar 2017-2018

Regulamentul privind acordarea burselor în SNSPA, aici.

Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de cerere. Dosarele și cererile de bursă se depun la Secretariatul FCRP, conform orarului anunțat la avizier și pe site-ul FCRP.
Cerere-tip bursă, aici.
Cerere-tip burse sociale şi ajutor social ocazional, aici

În perioada 31 octombrie - 14 noiembrie 2017, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru anul universitar 2017-2018. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii. Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv, iar media luată în calcul pentru anul II, III - studii univeristare de licenţă şi anul II - studii de masterat este cea din anul universitar anterior.

Bursele pot fi suspendate în următoarele cazuri:
a) dacă studentul bursier nu mai este integralist după sesiunea de iarnă, respectiv vară;
b) dacă nu îndeplineşte condiţiile de prezenţă pe semestru, minimum 50% pentru fiecare disciplină.

Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.

În procesul de verificare a dosarelor sociale, comisiile de burse, din fiecare facultate, au dreptul să primească consiliere din partea Direcţiei Juridice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:
• cerere personală de solicitare a bursei;
• adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
• copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
• copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
• adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni);
• adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
• declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
• ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
• adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
• adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Cuantumul burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în anul universitar 2017-2018:

· Bursă de performanţă 1000 lei
· Bursă de merit I minimum 900 lei
· Bursă de merit II minimum 800 lei
· Bursă socială minimum 700 lei
· Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe an minimum 700 lei
· Bursa Specială SNSPA Cuantumul este aprobat de C.A.

Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1450 lei brut.

În anul universitar 2017-2018 se vor acorda maximum 3 burse de performanţă ştiinţifică pentru fiecare structură academică – conform deciziei Consiliului de Administraţie al SNSPA.

Consiliile structurilor academice vor decide numărul burselor de performanţă acordate, conform metodologiei aprobate, în limita numărului de burse aprobat de Consiliul de Administraţie al SNSPA.

II. Burse acordate de alte instituții naționale și internaționale

Pentru sprijin privind dosarul de candidatură pentru bursele de la punctul 2, contactați-o de dr. Elena Negrea-Busuioc.