Printati aceasta pagina

Doctorat

Absolvirea Şcolii Doctorale se realizează prin susţinerea tezei de doctorat, după susţinerea preliminară, pe parcursul celor 3 ani de doctorat, a referatelor şi examenelor obligatorii.

Doctorandul/ doctoranda care şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire universitară avansată şi al programului instituţional de cercetare ştiinţifică poate supune teza elaborată unei evaluări colegiale specializate în catedră sau în colectivul de cercetare din care face parte conducătorul de doctorat. După analiza tezei de doctorat, şeful de departament supune la vot propunerea de a se recomanda susţinerea publica a tezei de doctorat. Propunerea este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor membrilor cu titlul de doctor prezenţi.

Formulare necesare:

În vederea organizării susţinerii publice a tezei de doctorat, doctorandul/ doctoranda depune la Biroul Doctorate al SNSPA, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea tezei, următoarele documente:

 - cererea de susţinere publică a tezei de doctorat;

 - procesul-verbal intocmit cu ocazia evaluării colegiale specializate (efectuate de catedră sau de colectivul de cercetare în care activează conducătorul de doctorat), în care s-a recomandat susţinerea tezei de doctorat (2 exemplare);

 - un referat de analiză a tezei de doctorat, întocmit de conducătorul/conducătorii de doctorat şi în care se recomandă susţinerea publică a tezei de doctorat (2 exemplare);

 - o declaraţie din partea doctorandului în care certifică: (i) că teza de doctorat este rezultatul propriilor activităţi şi realizări, că sursele principale de informaţii sunt indicate în teză şi că părţile preluate din aceste surse sunt adecvat semnalate; (ii) că în caz contrar suportă consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals;

 - o listă, semnată de doctorand şi de conducătorul de doctorat care cuprinde fie lucrările ştiinţifice publicate/acceptate spre publicare ale doctorandului, fie realizările profesionale ale acestuia, toate acestea referitoare la domeniul tematic al tezei de doctorat;

 - teza de doctorat (5 exemplare în formă definitivă pe suport hârtie + un exemplar pe suport electronic);

 - referatele membrilor comisiei de îndrumare care recomandă susţinerea publică a tezei de doctorat;

 - rezumatul tezei de doctorat în limba română în format electronic pdf;

 - rezumatul tezei de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională în format electronic pdf;

 - CV-ul în limba română cu lista de lucrări publicate/ acceptate spre publicare;

 - CV-ul în limba engleză cu lista de lucrări publicate/ acceptate spre publicare.

  Teza de doctorat se susţine oral în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat. În urma susţinerii publice comisia de doctorat acorda calificativul care a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate de membrii acesteia. Dacă teza a primit unul dintre calificativele Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, comisia propune de a se acorda doctorandului titlul de doctor şi înaintează, prin Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, această propunere spre validare la CNATDCU.