Printati aceasta pagina

Doctorat

Admiterea la învățământul cu frecvență (IF)

Studii universitare de doctorat

(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

La colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în ştiinţele comunicării se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master/studii aprofundate (promoţiile anterioare anului 2003 nu au obligativitatea prezentării diplomei de master). Cetăţenii altor state se pot înscrie la admiterea la doctorat în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Condiții de înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 • fişa de înscriere tip, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat;
 • Curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului;
 • propunerea unui proiect de cercetare (în scris, minimum 10 pagini) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acestuia;
 • lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă, pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • un capitol (cu notele şi bibliografia aferente) din lucrarea de licenţă sau dizertaţia de master sau un studiu de specialitate publicat
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Catedra de limbi străine, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA; excepţie fac acei candidați care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, sau care au atestat DALF, TOEFEL, sau alte certificate internaţionale recunoscute. Cei care nu au un astfel de atestat vor susţine un test de competenta lingvistică, proba fiind eliminatorie.
 • copie legalizată după certificatul de naştere;
 • copie legalizată după certificatul de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată după diploma de licenţa şi foaia matricolă;
 • copie legalizată după diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi foaia matricolă în original);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Mai multe informații: Admitere doctorat SNSPA

Examenul de admitere

Examenul de admitere la studiile de doctorat în ştiinţele comunicării constă în:

-          examen de competenţă lingvistică în limba engleză sau franceză;

-          colocviu pe baza proiectului de cercetare propus de candidat, a CV-ului şi a capitolului (cu notele şi bibliografia aferente) din lucrarea de licenţă/ disertaţia de master sau a unui studiu de specialitate publicat (care va fi inclus în dosarul de înscriere).


COORDONATORI DE DOCTORAT

Coordonatorii de doctorat în domeniul ştiinţelor comunicării sunt:

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu (alina.bargaoanu@comunicare.ro)

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu (nicoleta.corbu@comunicare.ro)

Prof. univ. dr. Paul Dobrescu (paul.dobrescu@comunicare.ro)

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu (grigore.georgiu@comunicare.ro)

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ (constantin.schifirnet@comunicare.ro)

Prof. univ. dr. Tudor Vlad (tvlad@uga.edu)

Temele specifice fiecărui coordonator pot fi vizualizate aici.

Candidaţii sunt încurajaţi să contacteze un coordonator de doctorat în vederea elaborării proiectului de cercetare.


Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2018-2019 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor.

Mai multe informaţii despre Școala doctorală a SNSPA