Printati aceasta pagina

Doctorat

Admiterea la învățământul cu frecvență (IF)

Studii universitare de doctorat (4 ani)

(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

La colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în Știinţe ale Comunicării se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă și diplomă de master/studii aprofundate. Cetăţenii altor state se pot înscrie la admiterea la doctorat în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Educaţiei.

Condiții de înscriere

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII / DOSAR

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (disponibil aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele candidatului (disponibilă aici);
 • Curriculum Vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public, dacă acestea există) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului (dacă există);
 • Proiectul propus de candidat pentru cercetarea doctorală, redactat conform Ghidului de elaborare;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Certificat de căsătorie / alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 • Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia (eventual traduse și legalizate);
 • Copie după diploma de licenţă + anexe sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare (eventual traduse și legalizate);
 • Copii după diploma de studii postuniversitare + anexe (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora (eventual traduse şi legalizate);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere în valoare de 300 RON
 • Dovezile privind competenşa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

NOTĂ: Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

NOTĂ: În cazul în care este necesar, universitatea poate asigura, în mod gratuit, fotocopierea documentelor solicitate.

NOTĂ: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia, eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

NOTĂ: Pe lângă documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, candidații pentru locurile destinate etnicilor romi vor prezenta o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (candidatul nu trebuie să fie neapărat membru al organizației în cauză). Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

NOTĂ: Dosarul candidaţilor declaraţi admişi în urma interviului va fi completat la înmatriculare cu actele solicitate, în original la Secretariatul Școlii Doctorale

Proba de concurs

Colocviu pe baza proiectului de cercetare propus de candidat (care va fi inclus în dosarul de înscriere).

Coordonatori de doctorat (în domeniul ştiinţe ale comunicării)

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, [email protected]

Conf. univ. dr. Mălina Ciocea [email protected]

Prof. univ. dr. Diana Cismaru, [email protected]

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu, [email protected]

Conf. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu [email protected]

Prof. univ. dr. Paul Dobrescu, [email protected]

Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru [email protected]

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu, [email protected] (nu mai acceptă doctoranzi)

Prof. univ. dr. Loredana Ivan [email protected]

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, [email protected] (nu mai acceptă doctoranzi)

Prof. univ. dr. Tudor Vlad, [email protected]

Conf. univ. dr. Loredana Vladu, [email protected]

 

Candidaţii sunt încurajaţi să contacteze un coordonator de doctorat în vederea elaborării proiectului de cercetare.

Temele specifice fiecărui coordonator pot fi vizualizate aici.

Pentru mai multe informaţii, accesați: doctorat.snspa.ro