Printati aceasta pagina

Cursuri

Programul cuprinde patru cursuri și două module practice, totalizând 112 ore didactice.

Programul se bazează pe expertiza academică a unor cadre didactice cu bună cunoaștere a domeniului academic relevant, dar și cu experiență în zona de formare și training.

Comunicarea cu mass-media pentru sectorul medical

Titluar curs: Dr. Richard Constantinescu

Cursul abordează relația complexă dintre profesioniștii domeniului medical și mass media, punând accent pe importanța procesului de comunicare bidirecțională, participativă, bazată pe principii etice și strategice. Cursul propune o trecere sistematică în revistă a comunicării cu mass media, de la metode de inițiere și consolidare a relațiilor, la instrumentarul folosit pentru media relations, punând accent pe dezvoltarea mesajelor strategice și pe bune practici de relaționare cu reprezentanții presei. O serie de studii de caz practice vor fi discutate spre a evidenția rolul comunicării cu mass-media pentru facilitarea informațiilor privind resursele și politicile sanitare, îngrijirile medicale, studiile științifice, prevenția bolilor, dar și posibilele erori, desincronizări și situații critice ce pot apărea în relația cu presa. Mai mult, cursanții vor aprofunda jurnalismul de brand în sectorul medical și vor studia utilizarea social media în practica medicală.

Management strategic în sectorul medical

Titular curs: Dr. Cristina Racoceanu

Cursul abordează subiectul managementului strategic specific organizațiilor din domeniul medical, înțeles ca ansamblu al obiectivelor majore și al modalităților de realizare a acestora, în vederea obținerii avantajului competitiv, potrivit misiunii organizației. Adaptat domeniului medical și instituțiilor de profil, procesul de management strategic este instrumentul prin care acestea se pot adapta la provocările externe și interne specifice mediului. Cursul propune o sistematică trecere în revistă a principalelor concepte și teorii de management strategic, astfel încât cursanții să poată dobândi abilitățile necesare atât unei planificari strategice, cât și implementarii unei strategii organizaționale coerente. De la efectuarea analizei de mediu, stabilirea direcției organizatorice,  formularea strategiei, implementarea acesteia, evaluarea și controlul, studiile arată că o abordare moderna a managementului strategic poate aduce cu sine avantaje financiare și nonfinanciare semnificative. Studiile de caz discutate, specifice sectorului de sănătate, evidențiază faptul că succesul unei organizații depinde atât de managementul strategic cât și de capacitățile organizatorice ale managerilor.

Etică aplicată în comunicarea medicală

Titular curs: prof. univ. dr. Dumitru Borţun

Cursul urmăreşte să ofere cursanţilor o sinteză a numeroaselor studii şi cercetări din domeniul eticii, al eticilor aplicate şi al eticii în comunicarea medicală. Fie că discutăm despre interacțiunea medic-pacient, unde limbajul folosit trebuie să fie adecvat pacientului și contextului socio-cultural, iar acordul pacientului pentru tipul de tratament sau intervenție sugerat trebuie să primeze; fie că este vorba despre diseminarea informațiilor științifice de interes public către categoriile vizate și mass-media, unde comunicarea trebuie să fie transparentă, clară și onestă – principiile etice sunt un element cheie al comunicării în domeniul sănătății. Astfel, cursul își propune să să formeze abilităţi de elaborare a strategiilor de comunicare etică a instituţiilor sanitare şi a managerilor şi să contribuie la dezvoltarea abilităţilor personalului medical în comunicarea etică şi eficientă cu pacienţii.

Comunicarea orientată spre pacient

Titulari curs: Lect. univ. dr. Alina Duduciuc , Dr. Loredana Dumitrașcu, Dr. Ioana Schiau

Cursul răspunde nevoii de competență de comunicare, intens invocată de câte ori personalul medical și pacienții interacționează pentru diagnostic, îngrijire sau recomandări de tratament. Sunt discutate, de asemenea, aspectele cognitive, afective și comportamentale ale comunicării medic-pacient, cu un accent pe rolul contextului psihosocial. În cadrul prelegerilor sunt abordate teme precum dificultăți și bariere în comunicarea medic-pacient, comunicarea diagnosticului cronic și terminal, comunicarea cu pacienții care vor fi supuși unei intervenții chirurgicale, comunicarea cu pacienții din grupurile vulnerabile. Cursurile sunt însoțite de o serie de exerciții care facilitează acumularea cunoștințelor prezentate, precum și antrenarea abilităților de comunicare. Nu în ultimul rând, cursul rezumă mai multe contribuții științifice în plan internațional și național, arătând cum pot fi utilizate cunoștințele din cercetarea comunicării pentru o interacțiune medic-pacient cât mai benefică.

Modul practic - Comunicarea de criză în sectorul medical

Titulari curs: lector univ. dr. Monica Bîră, Valeriu Țoneș, lect. univ. dr. George David

Modulul abordează comunicarea de criză în sectorul medical pornind de la o serie de concepte fundamentale ce privesc mecanismele prin care se formează imaginea socială a organizației pentru a evidenția apoi contribuția acesteia la succesul organizației. Din această perspectivă, comunicarea de criză este introdusă ca parte integrantă a procesului de comunicare organizațională, accentul căzând apoi pe descrierea și analizarea diferitelor tipuri de criză dar și pe construirea unor strategii viabile de răspuns la criză. Modulul este organizat în 12 unități de învățare (5 seminarii și 7 activități practice) fiecare dintre ele  cuprinzând exerciții și studii de caz aplicate situațiilor prezentate.  Obiectivele  principale  ale cursului vizează (1) însușirea unor  noțiuni și concepte de bază caracteristice gestionării comunicării în situații de criză din domeniul medical și (2) formarea unor competențe de bază în analizarea comunicării de criză și a elaborării unor materiale scrise legate de elaborarea strategiilor de comunicare în gestionarea crizelor, în cadrul unităților sanitare.

Modul practic - comunicare manageriala și public speaking în sectorul medical

Titular curs: Marius Romășcanu

Modulul, ce are ca obiectivcreșterea calității mesajelor transmise, pune accent pe educarea abilităţii de a elabora şi susţine discursuri în mod convingător. Cursanții vor deprinde metode și tehnici de îmbunătățire a comunicării (verbale, nonverbale și paraverbale) și de gestionare a emoțiilor, captare a audienței sau implicare a participanților în actul discursiv. Fiind o materie de studiu cu o puternică componentă practică și aplicativă, cursanții vor parcurge o serie de exerciții de performare a discursului, de identificare a barierelor în comunicare și a modalităților de depășire a acestora, precum și de depășire a situațiilor tensionate ivite pe parcursul prezentărilor publice.

Mergi la: