Printati aceasta pagina

Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

În sesiunea iulie - septembrie 2024 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, aici.

Admiterea la studii universitare de licență, specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente se face pe baza mediei de la bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025. Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

Candidaţii care optează pentru programul de licență Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere.

Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație se găsește aici.

Afișarea rezultatelor se face după prima opțiune. Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la prima opțiune.

Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget, indiferent de numărul opțiunilor sale. Candidații care doresc să urmeze și un al doilea program de studii simultan, conform prevederilor legale, vor fi repartizați conform opțiunilor și în raport cu media de concurs. Al doilea program de studii poate fi urmat doar în regim cu taxă.

Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ; ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ; ȘTIINȚE SOCIO-UMANE - LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE, PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE, FILOSOFIE; ISTORIE; ENGLEZĂ. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

Etapele admiterii

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape distincte:
A. Înscrierea pe platforma electronică și încărcarea tuturor documentelor prevăzute
B. Admiterea: afișarea listelor cu candidații declarați admiși și înmatricularea acestora.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de licență

 • certificatul de naștere (document scanat sau fotografie a documentului);
 • certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă e cazul (document scanat sau fotografie a documentului);
 • carte (buletin) de identitate (document scanat sau fotografie a documentului);
 • documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: olimplici naționali sau internaționali, proveniți din centrele de plasament, absolvenți de licee din mediul rural, candidați de etnie romă (document scanat sau fotografie a documentului);
 • diploma de Bacalaureat sau echivalentă (document scanat sau fotografie a documentului);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de licență

 • 8 - 19 iulie 2024:  înscrierea candidaților, online*
 • 20 iulie 2024: afișarea rezultatelor în urma evaluării probei de competență lingvistică (pentru specializarea Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media)
 • 21 iulie 2024: depunerea contestațiilor la proba de competență lingvistică
 • 22 iulie 2024: afișarea rezultatelor contestațiilor la proba de competență lingvistică
 • 23 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale (buget, taxă și liste de așteptare), după ora 18.00
 • 24 - 25 iulie 2024: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. 
 • 26 și 29 iulie 2024: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi din listele de așteptare

*Notă: Platforma se deschide pe 8 iulie, la ora 9.00 și se închide pe 19 iulie, la ora 14.00.

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2024-2025 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență este aici.

Medii obținute la admiterea 2023, pentru fiecare program, aici. 

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru: 

 • românii de pretutindeni (pentru candidaţi români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate) - click aici.
 • non-EU Citizens interested in becoming students at the College of Communication and Public Relations - click here.