Printati aceasta pagina

Discurs și adresare publică

La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

Pentru mai multe informații despre acest program, click aici.

Perioada înscrierilor: 1 iulie - 20 octombrie 2017

Opțiuni de înscriere și taxă:

Taxa de studii

Taxa de studii este de 2190 lei preț întreg. Aceasta include: taxa de admitere, taxa de înmatriculare, taxa de şcolarizare şi taxa de certificare.

Plata taxei se face în contul RO23BRDE445SV95462244450 până la data de 20 octombrie.

Dosarul candidatului va cuprinde:

- Fişa de înscriere la concursul de admitere
- Diploma de licenţă (sau echivalentă)
- Certificatul de naştere
- Buletinul / Cartea de identitate
- Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz)
- Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte)
- Curriculum vitae
- 4 fotografii color ¾
- un dosar plic

Înscrierea candidaţilor

Fişa de înscriere la concursul de admitere se completează online accesând site-ul www.comunicare.ro,  butonul Admitere postuniversitar, începând cu data de 1 iulie 2017 până la data de 20 octombrie inclusiv.

Fişa de înscriere, dovada plăţii taxei de studii, Diploma de licenţă (sau echivalentă), Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz), Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte) şi CV-ul semnat şi datat vor fi trimise în format pdf la adresa de e-mail postuniversitar@comunicare.ro până la la 20 octombrie inclusiv.

Varianta 1

În perioada 10 - 20 octombrie 2017, candidaţii vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, de luni până vineri, între orele 11-13, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

Varianta 2

Candidaţii vor prezenta pe 20 octombrie 2017, la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, între orele 9 şi 10, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

Admiterea

Comisia de admitere evaluează scrisorea de motivaţie şi CV-ul, după care stabileşte nota la examenul de admitere pentru fiecare candidat. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Înmatricularea

În vederea înmatriculării cursanţilor declaraţi admişi, aceştia vor completa şi semna Contractul de studii. Înmatricularea se face pe baza deciziei rectorului, sub număr matricol unic. Contractul de studii poate fi accesat aici.

Finalizarea studiilor

Studiile programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se încheie prin susţinerea examenului final care, odată absolvit, permite acordarea certificatului de atestare a competenţelor. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. În vederea eliberării Certificatului de atestare a competenţelor este necesară depunerea unui dosar cu următoarele acte legalizate: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi copia Buletinului / Cărţii de identitate.